رياست پارلمان ،ائتلاف ها و شخصيت ها!!!

بدون شک آرزوی هر باشنده ای اين سرزمين است که پارلمانی داشته باشد مردمی و در خدمت مردم تا بتواند خود کامه گی حاکميت، فساد، کشت مواد مخدر و فاشيزم حاکم در دولت را مهار نموده و کشور را در مسير وحدت ملی، بازسازي، کاهش فقر، ايجاد کار ورونق اقتصادی سوق دهد

قسميکه اطلاع داريم چندی قبل تلاش ها و ائتلاف های عجيبی برای انتخاب رئیس و معاونين پارلمان صورت گرفت

می خواهم برای باز کردن وروش نمودن بیشتر بحث نقاط نظر شخصی ام که ناشی از شناختم از محيط ، مردم و جامعه ام است. در رابطه به شخصيت های ائتلاف ابراز دارم تا بعدآ بتوانم خدمت خواننده گان محترم نتجه گيری ام را عرض نمايم

استاد رباني:-استاد پوهنتون ، از بنيان گذاران نهضت های اسلامي، رهبر جمعیت اسلامي، رئيس دو لت مجاهدين که نسبت اشتباهات ، مداخلات خارجی و جنگ بامخالفان حتی يک روز هم روی آرامش را در دوران حکومت اش نديد . در دوران حکومت داود خان از وطن خارج شد، شخصی است دور اندیش ، صبور، عاطفي،  نداشتن قاطعيت در رهبری، حرف شنو با نداشتن همکاران و مشاورين صادق و متعهد،  در سر اسر زنده گی سياسی اش همواره از دو ستانش جفا ديده و گذشت اخيرش به نفع آقای قانون را ميتوان از زيرکی های سیاسي، دور انديشی و گذشت اش بشمار آورد

استاد سياف :- يکی از شخصيت های جهادی ، اسلام گرا، شيخ الحديث، استاد دانشگاه کابل ، از اقارب حفيظ اله امين  جلاد( که از طرف یارانش متهم به جاسوسی به امريکا شد ) ، استاد سياف به شکل معجزه وار و اسرار آميز از زير ساتول جلادان کمونيزم و از قتل گاه تاريخ يعنی پلچرخی رهائی يافت. رئیس حزب اتحاد اسلامی ، متمايل به عربستان سعودي، متصعب، در زمان حکومت مجاهدين عضو بر جسته ای شورای رهبری دولت، در ظاهر همکاری نزديک استاد رباني،  در شورای رهبری دولت مجاهدين کمتر حاضر می شد تا از مداخلات صريح پاکستان انتقاد کند و زمانيکه  هم قطعه نامه ای رسمی عليه مدا خلات پاکستان در افغانستان صادر می شد، ايشان اصرار ميورزيدند که اسمی از امريکا هم به عنوان مداخله گر در قطعه نامه برده شود و هميشه موضع گيری ضد امريکائی داشتند يعنی ايشان از جمله چهره های ضد امريکا به شمار می رفتند و چنين موضع گيری های استاد سياف يکی از چالش های وقت  در رابطه به اتخاذ سياست خارجی منطقی و درست دولت به شمار می رفت

استاد سياف بار ها نقش بارزی در نزديکی آقای حکمتيار به دولت مجاهدين را  داشته و هم تلاشهای فراوانی در پيوستن و تسلیمی صلح آ ميز دولت مجاهدين  به طالبان نمود. چون طالبان حاضر نبودن که چيزی بنام مجاهد را در قدرت سهیم کنند،  بنا؛ ناگزير ايشان در کنار مقاومت باقی ماندند. استاد سياف نظر به موضع گيری های ضد امريکائی که داشت،  تصور بر اين بود که با ورود سربازان امريکائی به افغانستان، او اولين کسی خواهد بود که مورد تصفيه حساب و محاکمه قرار خواهد گرفت و يا حد اقل صدای اعتراض ضد امريکائی استاد سياف شنيده خواهد شد. اما با حيرت تمام ديديم که چنين نه شد و بر عکس استاد سياف بيشتر از آقای کرزی دوست و ياور امريکای ها در آمد و پديده های چون تجاوز امريکا به افغانستان، بی حرمتی به قرآن کريم ، بی ناموسی و بی عزتی در حق دختران و مردان اين سرزمين ، موجوديت زندانهای رنگارنگ خارجی و به بند کشيدن و شکنجه افغانها، تجاوز و جنايات امريکا در عراق ، زندان گوانتانامو و غيره و غيره، کوچکترين اثری در وجدان و احساسات و حس اسلام دوستی و انسان دوستی استاد سياف نداشته و هيچ صدا و حرفی از ايشان به گوش نمی رسد

و بر عکس جناب شان بيشتر از قوای امريکائی در حفظ و تداوم حاکميت کرزی موئثر بوده و ميباشند، و در بحرانی ترين شرايط با پشت کردن به همه چيز به ياری آقای کرزی شتافته و نجاتش داده است. تا اينکه در لويه جرگه ای اضطراری و قانون اساسی ديده می شود که تعصب قومی استاد سياف بر تعصب دينی و اعتقادی اش چربی نموده و چهره واقعی شان نمايان تر میگردد  و در انتخابات رياست پارلمانی خلاف و عده ای آقای کرزی به استاد رباني، استاد سياف کانديد دولت محسوب می گردد. که منجر به صرف نظر نمودن استاد ربانی از کانديداتوری گردید

حاجی محمد محقق:- معاون حزب وحدت اسلامی شاخه ای مزاري، دوران زندگی سياسی اش مملو از ائتلاف ها و شکستن ها بوده که ميتوان تصور کرد که اين عادت را از سلف خود، استاد مزاری به ارث برده باشد توجه خواننده گان را به ائتلاف های عجبی که استاد مزاری با حکمتيار و بعدآ با طالبان بست  که ثمره ای جز ناکامی و نابودی برا يش نداشت، جلب مينمايم

تصور بر اينست که ، ايشان از جمله شخصيت های عقده ای و خود خواه و مشتاق قدرت به شمار رفته و طوريکه ائتلاف اخير شان نشان داد، حاضر است به خاطر رسيدن قدرت به همه چيز، از جمله به آرمان رای دهنده گان پشت کند. اکثرآ ائتلاف های شان ناکام و ايشان از جمله معامله گران (بن) بوده که آن ائتلاف هم دوام نياورد و بی رحمانه و غير منصفانه از طرف آقای کرزی ازکابينه بدور انداخته شدند. ایشان در محاسبه و ائتلاف اخير شان نيز دچار اشتباه شده، و به گمان اغلب محاسبه شان اين بود که چون استاد سياف کانديد آقای کرزی  ، بی چون و چرا رئيس پارلمان خواهد شد، وايشان ميتوانند با خدمت گذاری و خوش خدمتی به استاد سياف، از حمايت هوا داران استاد سياف و پشتون ها بر خوردار شده و به ساده گی به کرسی معاونيت پارلمان تکيه خواهد زد، و روی اين هدف اين ائتلاف، نه ملی بلکه شخصی بود. اين ائتلاف زمانی ملی می بود که آقای محقق به نفع استاد سياف از حق خود می گذشت و خود را به هيچ پست ديگر در پارلمان کانديد نمی کرد. در ين صورت اين حرکت قابليت تحسين را پيدا می کرد

اين ائتلاف چرا عجيب بود؟ عجيبی اين ائتلاف در گذشته ای خونين که خاضتآ بين دو جناح حزب وحدت و حزب اتحاد اسلامی وجود داشت که منجر به خون ريزی و قتل های عجيبی چون تیل داغ، درکانتينر به شکل جمعی سوختاندن ها، سربريدنها، سينه بريدن ها، بی ناموسيها، ويرانی و رنج مردم شده بود و آن زخمها و درد ها در بدن ملت هنوز التيام نيافته و از خاطره ها فراموش نه شده است، ميباشد

سوال اينجاست آيا کسانيکه به محقق رای دادند، حاضر به چنين گذشت و ائتلافی بودند و هستند؟؟؟

محمد يونس قانونی:-شخصيت جهادي، دردامان جمعیت اسلامی پرورده و رشد کرد. دارای زبان دراز و عقل نه چندان دراز ، مشتاق قدرت و از پول هم بدش نمی آيد. به خاطر رسيدن به هدف و قدرت حاضر به هر نوع ائتلاف است. پشت کردن به رهبر جمعیت و ائتلاف ناکام ( بن) حاکی از کوتاه بينی سياسی اش است اکثرا در ائتلاف هايش شکست و فريب خورده و در آخرين لحظات از خواب بيدار می گردد (انتخابات رياست جمهوری) پيروزی اخيرش در رياست پارلمانی بیشتر مرحون گذشت استاد ربانی بوده و هيچ تضمينی وجود ندارد تا ايشان به توافقاتش با استاد ربانی عمل نمايد  و در آينده نزديک شاهد پشت کردن وفروختن دوباره ای استادش در بازار سياست خواهیم بود

از بر رسی شخصيت های ائتلاف  و کار نامه هایشان معلوم می گردد که اين ائتلاف ها شخصي، قومي، مصلحتي،  بی دوام و غير ملی بوده است. و هيچ دردی ازدردهای  ملت را دوا نخواهد کرد، و همچنان  ميتوان گفت که ائتلاف های اخير صرفآ يک برنده و يک بازنده داشت . که برنده ای آن استاد ربانی و با زنده ای آن حاجی محمد محقق بود.

 به اطمینان می توان گفت که در طول تاريخ چه در گذشته و چه در آينده هيچ گاه سياف به نفع محقق گذشت نکرده و نخواهد کرد،  و اين محقق ها اند که هميشه خود و اهداف ملت را قربانی سياف ها کنند و از حق خود بگذرند چرا؟؟؟

با احترام

ايمان

۱۰ جدی ۱۳۸۴

 

  
نویسنده : Sina s ; ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٤