پارلمان آينده چگونه ؟؟؟

درين اواخر سوالات زيادی مطرح است که پارلمان آينده چگونه پارلمانی خواهد بود؟

طی چار سال گذشته هميشه دغدغه ای خاطر دولت آقای کرزی و حاميان بين المللی آن اين بود که چگونه و از کدام طريق از نفوذ و ورود مجاهدين در پارلمان آينده جلوگيری کنند که تبليغات گسترده و استفاده ار واژه های تعريف نا شده ای چون جنگ سالار و تفنگ سالار و نشر ليست جنايت کاران جنگی و ناقضين حقوق بشر توسط موسسات امريکايی در همين راستا بود. بلآخره مشاورين خارجی حکومت کرزی بعد از تعمق و تفکر زياد طرح و نقشه ای زيرکانه ای را در رابطه به انتخابات پارلمانی و سيستم رآی گيری در آن طرح ريزی و عملی کردند ؛ که در اثر آن در هر ولايت مجاهدين که طرح و برنامه ای مشخص قبلی نداشتند در مقابل يکديگر قرار گرفتند که اين خود باعث شکسته شدن و تقسيم رای و پايين آمدن سطح آن جهت کسب آرای مناسب به پارلمان گرديد و فراهم آور  زمينه ای شموليت افراد و اشخاص ديگر از جمله کانديدهای دولت که از تقلب های سازماندهی شده کارمندان انتخات که توسط خود دولت تعين شده بودند سود ميبردند ؛ گرديد

با وجود آن در مجموع مجاهدين اکثريت را بدست آوردند اما  مجاهدين يکدست نيستند و هر يک خود را بصورت انفرادی کانديد نموده  و به تنظيم ها و گروه های قومی و نژادی خاصی تعلق دارند و از طرفی هم يک تعداد کانديد های دولت در بين مجاهدين هم قرار دارد و قسميکه نماينده گان دولت هم ابراز ميدارند نماينده گان دولت که ترکيبی از خانم ها ؛ تکنوکرات ها ؛ کمونستان سابق ، تعدادی مجاهدين پشتون و طالبان تسلببمی خواهد بود ؛ اکثريت را در پارلمان آينده خواهند داشت. و باالفرض اگر چنين هم نه شد آقای کرزی با در دست داشتن اهرام قدرت چون زر و زور و تزوير که در لويه جرگه ها و انتخابات قبلی در استفاده از ين ابزار جهت تآمين اهداف شان مهارت لازم از خود  نشانداده اند، می توانند در پارلمان آينده نيز اکثريت را بد ست آورند.

به نظر بنده به جز چند ماه اول که نماينده گان سرو صدا ها و چنه زدن های به خاطر بلند بردن قيمت های خود خواهند داشت ؛ در باقی دوران پارلمان در اختيار دولت آقای کرزی خواهد بود.

هر دهانی که باز شد پر از  زر  و هر صدای که بلند شد با نشر ليستی توسط کمسيون های از قبل آماده ای حقوق بشر و بررسی جنايات جنگی و پرونده سازی ها خاموش خواهد شد.

ايمان

۲۵ عقرب ۱۳۸۴                                                                                                       

  
نویسنده : Sina s ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ آبان ،۱۳۸٤