انتخابات تنها يک پيام داشت!

انتخابات اصلآ در جايی معنا پيدا ميکند که تمامآ شرايط برگذاری آن مساعد باشد و کانديد ها در شرايط مناسب از حق مساوی در استفاده از امکانات دولتی در تبليغ، امنيت و سفر به مناطق مورد نظر برخوردار بوده و همچنان رای دهنده گان هم در فضای آرام عاری از خوف و ارعاب و تتميع رای خود را به کانديدای مورد نظر شان بدهند. و دولت مساعد کننده ای چنان بستری است و حق مداخله در انتخابات را ندارد.

اما در افغانستان شرايط برعکس بود. از يکطرف مشکل امنيتی موجود بود و از طرفی هم کانديدهای دولتی جهت بدست اوردن کرسی های پارلمانی از هر گونه امکانات و امتيازات سياسي، مالی و حمايت دولت برخوردار بوده و در توزيع پول و خريد اراء دست باز داشتند. اما با وجود همه تبليغات و امکانات داخلی و خارجي، طوريکه حاکميت وابسته انتظار داشت، نتايج دلخواهی بدست نياورد.

طوريکه ميدانيم روی کار آوردن آقای کرزی و تيم چور فرمايشی شان با گسترده ترين تبليغات سازماندهی شده ای بيرونی و امکانات وسيعی مالی جهت تضعيف و بی رنگ کردن نقش مجاهدين، فرهنگ اسلامی و در نهايت دين اسلام در زنده گی و اذهان مردم افغانستان است و درين راستا قلقله نمودن اصطلاحات وارداتی تعريف ناشده ای چون جنگ سالار و تفنگ سالار که توسط جمعی از نيروهای زخم خورده ای چپ فرصت طلب ديروز و راست فروخته شده و فرمايشی مجهز با امکانات وسيع تبليغي، همراهی می شد.

و اين گروه های چندين پدره و چندين تابعيیته بار ديگر خود را فرزندان صديق اين کشور خوانده و باز خاک به چشم مردم پاشيده و سنگ وطن دوستی و مردم دوستی به سينه زده و با استفاده از امکانات وسيع دست داشته  در مسموم ساختن اذهان عامه کوشيدند و ما شاهد برخورد های سازماندهی شده ای سليقه ای و نشر ليست های از طرف ارگانهای دست نشانده و ساخته شده ای خارجی درين راستا هستيم.

 گرچه انتخابات لویه جرگه ای اضطرازی مشتی محکمی بود به صورت اینگونه اندیشان، اما باز هم بنام موجودیت سلاح و اعمال نفوذ قوماندانان از طریق زور، خود را گول زده، ودر مقابل دست به تبلیغات وسیعی علیه مجاهدین زدند و با نشر لیست خصمانه ای سیاسی از طریق مجامع و ارگان های ساخته شده ای استعمار زده و از طرق مختلف از مردم خواستند تا به مجاهدین رای ندهند و در عوض باز به اجیران و نوکران مستقیم و غیر مستقیم استعمار، تحت نام روشنفکران بیگانه با مردم و فرهنگ که هميشه پسمانده ای تفکر استعمار و بيگانه را نشخوار میکنند، رای بدهند و درین راه ملیون ها دالر از کمک های بین المللی را جهت خرید رای و تتمیع رای دهنده گان به نفع کاندیهای دولت همراه با تقلب مصرف نمودند و سودی نیز بردند. اما مردم بیدار و قهرمان افغان گرچه از نگاه اقتصاد و سواد ضعیف ولی از نگاه شعور سیاسی در بلند ترین سطح در بین کشورهای منطقه قرار دارد، دست شوم استعمار و عمال انرا از پشت خوانده و بار دیگر با انتخاباتیکه برگذارکننده ای آن ، کنترول کننده ای آن خود استعمار بود و با وجود بی شرمانه ترین تقلب ها به نفع کاندید های استعمار، بار دیگر با انتخاب نماینده گان خود ضربه ای دیگری به استعمار و نوکران آن که امید های کلان و سرمایه گذاری های بزرگ در این انتخابات نموده بودند، وارد نمودند. کسانیکه تا دیروز در تخریب مجاهدین هیچ گونه ادبی را مراعات نمی نمودند، امروز بعد از دیدن نتایج انتخابات، جامه بدل نموده از واقعیت های جامعه صحبت می کنند.

اگر ادعا شود که این انتخابات در زیر سایه ای تفنگ بر گذار شده، راست گفتند زیرا این انتخابات در زیر سایه ای تفنگ کرزی و حاميانش امریکا و اروپا برگذار شد. اگر گفته شود که در این انتخابات پول نقش داشت، باز هم درست است ، درین انتخابات پول بی حساب آقای کرزی و امریکا بود که در خرید تتمیع رای دهنده گان بیداد می کرد. و اگر گفته شود که در ین انتخابات تقلب وجود داشت، باز هم حق گفتند، چون این تقلب گسترده اي، عمدآ نادیده گرفته شده ای کارمندان کمیسون انتخابات، تعين شده توسط آقای کرزی بود که دستوری به نفع کاندیدای دولت دست به تقلب زدند.

خلاصه اگر مسایل حاشیه ای فوق نمی بود و مردم زمینه می داشتند که نما ینده گان واقعی خود را انتخاب کنند. با اطمنان می توان گفت نود فیصد کرسی ها به مجاهدین تعلق می گرفت. با آنهم نتایج انتخابات با وجود همه ای دسایس و زهر پراگنی ، نشاندهنده ای نقش و اعتبار جهاد و مجاهدین با وجود همه اشتباهات گذشته  ، در دل و جان مردم افغانستان بوده و لگدی بود بر شکم استعمار و نوکران آن.

 

............................................ فرهاد از کابل   ۸ عقرب ۱۳۸۴ 

 

  
نویسنده : Sina s ; ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٤